Algemene Voorwaarden

Andjani Beauty Academy is gevestigd in Almere en staat geregistreerd bij de kamer van Koophandel te Almere onder nummer 64 60 58 25. Andjani Beauty Academy accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1. Algemeen

1.1.De hieronder genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, transacties en diensten waarbij een opdrachtgever gebruik maakt.

1.2. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Andjani Beauty Academy.

2. Academy

2.1 De kosten voor de Allround Makeup Artist Course zijn € 2.800,-. Bij inschrijving vragen we een aanbetaling van € 560,- als inschrijfkosten, deze wordt later verrekend met het resterende lesgeld van € 2.240,-. Het totale lesgeld dient te zijn voldaan voordat de opleiding is afgerond. Het resterende lesgeld kan in 4 termijn worden betaald.

2.1 Het innen van achterstallige cursusgelden wordt belast met administratie- en/of incassokosten. 

2.3 De aan te schaffen producten die wij adviseren, zijn voor eigen rekening. 

2.4 De opleiding bestaat uit 16 lessen inclusief 1 examen, waarbij de lessen zijn verdeeld over 1 les per week, dus een periode van ongeveer 3,5 maand.

2.5 Gemiste lessen door ziekte of andere omstandigheden zijn voor eigen risico. Bij groot verzuim kan in overleg met de leiding een inhaalregeling gemaakt worden.

2.6 Na de startdatum van de opleiding wordt er geen teruggave meer voldaan. 

2.7 Eigendomsrechten van het cursusmateriaal, dus ook audio en video/foto opnames berust bij Andjani Beauty Academy (Copyright). 

2.8 Na het afronden van de cursus is het voor de cursist voor een periode van 24 maanden niet toegestaan om een eigen makeup academy te beginnen of activiteiten te ondernemen die in dezelfde categorie vallen waarbij er gebruik wordt gemaakt van het delen van kennis met materiaal die onder de eigendomsrechten vallen van Andjani Beauty Academy. 

2.9 Na aanmelding heeft de cursist recht op 14 dagen bedenktijd.

2. Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 21% BTW. Voor zakelijke overeenkomsten zal desgewenst door Andjani Beauty Academy een offerte worden uitgebracht op basis van tarieven exclusief 21% BTW. 2.1. Andjani Beauty Academy kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt.

3. Proef make-up

In het geval van een proef makeup niet plaatsvindend ten kantore van Andjani Beauty Academy of buiten de woonplaats van de visagist worden gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,22 per kilometer gefactureerd.

4. Reiskostenvergoeding

4.1 De door Andjani Beauty Academy gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op reizen met de auto met een kilometervergoeding a €0,22 per kilometer. Indien niet besproken, zijn deze reiskosten doorberekend in de pakketprijs of partymakeup tarief.

4.2 De door Andjani Beauty Academy gemaakte parkeerkosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Andjani Beauty Academy.

5. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Andjani Beauty Academy aanvaardt.

5.2 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

5.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Andjani Beauty Academy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2 Andjani Beauty Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Andjani Beauty Academy is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

7. Annulering Academy

7.1 Indien je onverhoopt toch niet deel kunt nemen aan de cursus, workshop of opleiding waarvoor je jezelf hebt ingeschreven, dan is het van belang dat je mij daar tijdig van op de hoogte stelt en de inschrijving annuleert. Ik houd immers rekening met jouw aanwezigheid en reserveer de desbetreffende cursusdata voor je. Annuleren kan schriftelijk of via email naar contact@andjanitriloki.nl. Vermeld in het onderwerp van de email: annulering van ‘naam en cursusdatum’. In de tekst van de e-mail dien je te beschrijven waarom de cursus geannuleerd wordt en tevens vermeld je je naam, achternaam en contactgegevens.

7.2 Tot drie weken voor aanvang van de opleiding, cursus en/of workshop is bij annulering 35 euro administratiekosten verschuldigd en wordt de aanbetaling niet geretourneerd.

7.3 Bij annulering tussen 3 en 1 week voor aanvang van de opleiding, cursus en/of workshop is 50% van het cursusgeld verschuldigd.

7.4 Binnen 1 week voor aanvang van de opleiding, cursus en/of workshop en tijdens de cursus is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit geldt tevens als de cursist niet annuleert en ook niet op de opleiding, cursus en/of workshop komt opdagen. Ook bij tussentijds afbreken van de opleiding, cursus en/of workshop, betaalt de cursist het gehele bedrag.

7.5 De terugbetalingstermijn vanuit de Andjani Beauty Academy is 60 dagen.

8. Annulering boeking

8.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 90ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane aanbetalingen worden niet gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd: a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%. b) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

8.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Andjani Beauty Academy.

8.3 In geval van overmacht w.o. ziekte van de visagist/hairstylist zal Andjani Beauty Academy in overleg met de opdrachtgever een oplossing zoeken. Andjani Beauty Academy kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

9. Betaling/Reservering van de opdrachten

9.1 Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien een aanbetaling van 50%(of anders afgesproken) van het factuurbedrag voldaan is. Indien de aanbetaling niet is voldaan 14 dagen na ontvangst van de factuur zal de boeking automatisch geannuleerd worden door Andjani Beauty Academy.

9.2 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

9.3 Opdrachten die 14 dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering geboekt worden dienen direct of uiterlijk voorafgaand aan de uitvoering te worden voldaan.

9.4 Facturen worden verzonden voor aanvang van de opdracht. Bij opdrachten voor bruidsarrangementen zal de factuur voor aanvang van de trouwdag worden verzonden.

9.5 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

9.6 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

10. Aansprakelijkheid en schade

10.1 Andjani Beauty Academy sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Andjani Beauty Academy en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Andjani Beauty Academy kunnen worden toegerekend.

10.2 Schade aan opdrachtgever door Andjani Beauty Academy: Andjani Beauty Academy is niet aansprakelijk voor schade die aan opdrachtgever of derden wordt toegebracht door Andjani Beauty Academy, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Andjani Beauty Academy.

10.3 Andjani Beauty Academy stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of mogelijke blessures of ongevallen, die de student(e) tijdens het beoefenen van door Andjani Beauty Academy georganiseerde activiteiten kunnen overkomen. ·

10.4 Andjani Beauty Academy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Andjani Beauty Academy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Andjani Beauty Academy toegerekend kunnen worden;

10.5 Indien Andjani Beauty Academy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Andjani Beauty Academy beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.6 De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie met betrekking tot overgevoeligheid of mogelijke allergische reacties op producten of diensten van Andjani Beauty Academy, ook als hier niet uitdrukkelijk naar is gevraagd door Andjani Beauty Academy zal naar eer en geweten rekening houden met deze informatie en waar nodig overleg plegen met de opdrachtgever over het toepassen van enig product of dienst in relatie tot de overgevoeligheid of allergische reactie. Desalniettemin kan Andjani Beauty Academy nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade of allergische reacties/uitslag of gevolgen hiervan in de ruimste zin van het woord tenzij sprake is van grove nalatigheid.

11. Klachten over visagist / Academy / weigering

De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Andjani Beauty Academy is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

12. Geschillenregeling

Op alle overeenkomsten ontstaan uit een bij Andjani Beauty Academy geplaatst opdracht, worden beoordeeld naar Nederlands recht.